Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.hmaria.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar de H. Mariaparochie  die de betalingen beheert.  H. Mariaparochie behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens H. Mariaparochie
Adres: Postbus 412, 4870 AK Etten-Leur
E-mail: bestuur@hmaria.nl
Telefoon: 06-19583785
Kvk: 74868810

Rechten en plichten van H. Mariaparochie 
Elke betaling die via www.hmaria.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan H. Mariaparochie  en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. H. Mariaparochie neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens H. Mariaparochie bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat H. Mariaparochie de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
H. Mariaparochie verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacy beleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.