Doopsel

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder(s) wil je je kind alle goeds meegeven, datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit straks kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder(s) kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus Christus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof. Het doopsel is het sacrament van het nieuwe leven in Christus. Na de vreugde vanwege de geboorte van een kind vieren we in het sacrament van het doopsel dankbaar dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is.

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het Doopsel is naast het Vormsel en de Eerste Heilige Communie (eucharistie) één van de inwijdingssacramenten. Door de doop word je opgenomen in de Kerk. Het doopsel in de kerk sluit aan bij de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen gaf: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Mt.28,19)

Tijdens de doop wordt water gegoten over je hoofd, net zoals Jezus zich heeft laten dopen in de Jordaan. Water staat symbool voor leven. Daarnaast heeft water een reinigende werking. Je wordt gezalfd met chrisma, een geurige olie. Het chrisma verwijst naar Christus, de door God gezalfde. Hij is door de doop voor altijd met je verbonden. Tijdens de doopviering wordt je doopkaars aangestoken aan de paaskaars en krijg je het licht van Christus mee, om zo een licht voor anderen te worden. Ook kan er tijdens de doopviering zout op de tong gelegd worden, een symbool van kracht en smaak.

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de Katholieke Kerk dan wordt iemand daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig want de Heer blijft je trouw, het is onuitwisbaar.

Aanmelding voor dopen bij de Heilige Mariaparochie in Etten-Leur

Wanneer u uw zoon of dochter wilt laten dopen, kunt u zich hier aanmelden. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor de voorbereidingsavonden.

Gemeenschappelijke voorbereiding

Aan de doopplechtigheid gaat een voorbereiding vooraf. Deze doopvoorbereiding vindt plaats tijdens twee bijeenkomsten bestaande uit: een catechetisch deel over de betekenis van het doopsel en een liturgisch deel over de doopviering. Je maakt op deze avonden kennis met andere ouders en praat met elkaar door over vragen als: Wat is de betekenis van het Doopsel? Wat betekent het geloof voor mij en waarom vind ik/ vinden wij het belangrijk dat ons kind gedoopt wordt? Als je je kind laat dopen, betekent dit dat je je kind op de weg van- en naar God zet. Hoe ga je daar als ouders mee om? Hoe maak je dat zichtbaar? Uitwisseling van eigen geloofs-ervaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan daarbij centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over de rituelen bij het sacrament van het doopsel.

De voorbereidingsbijeenkomsten vinden in principe plaats in de maand die voorafgaat aan het moment waarin het doopsel wordt toegediend. Alle (doop)ouders van die maand worden uitgenodigd om 19.30 uur op de pastorie naast de H. Petruskerk. Wij verwachten van u dat u aan deze voorbereiding deelneemt. Het is gewenst dat beide ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Ook de peetouders van de dopeling zijn eventueel welkom, maar dit is niet verplicht. Het doopsel kan dus pas in de daaropvolgende maand na de voorbereiding toegediend worden en indien de ouders aan deze voorbereiding hebben deelgenomen.

Samen of individueel dopen?

In onze parochie wordt in principe het dopen van één kind tijdens de reguliere Eucharistieviering op zondagmorgen (10.30 uur) gedaan, immers dan is de gemeenschap van de kerk bijeen. Bij meerdere dopelingen worden er maximaal drie kinderen gemeenschappelijk gedoopt tijdens een doopviering op zondagmiddag 13.00 uur. Zijn er voor die maand meer aanmeldingen dan geldt de volgorde van binnenkomst van de aanmelding en wordt de doop van meer dopelingen in overleg met de ouders doorgeschoven naar een volgende maand. Dopen vindt in principe plaats op de eerste zondag van de maand, tenzij er op die zondag een kerkelijk hoogfeest (Pasen, Kerstmis, Pinksteren, etc.) wordt gevierd; dan verschuift het bij voorkeur naar de tweede zondag van die maand. De doopviering vindt om de andere maand plaats in de H. Petruskerk en de H. Lambertuskerk, beide behorende tot de H. Mariaparochie.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Bij een Heilig Doopsel moet minimaal één peter of meter aanwezig zijn, die

  1. minimaal 16 jaar oud is,
  2. niet één van de ouders van de dopeling is,
  3. in de Rooms-Katholieke Kerk gedoopt is en
  4. ook het Sacrament van het heilig Vormsel heeft ontvangen.

Als sprake is van twee peetouders dan betreft dit altijd een peter èn een meter (en niet twee ‘peters’ of twee ‘meters’). Een niet-katholieke (maar wel gedoopte) peetouder is mogelijk, maar treedt dan op als doopgetuige (naast een peter of een meter).

Een standaard of eigen doopboekje?

De parochie maakt zoveel mogelijk gebruik van een standaard doopboekje. Dat betekent niet dat de doopviering ‘onpersoonlijk’ is. Natuurlijk is het in overleg mogelijk daar eventueel een persoonlijk element aan toe te voegen, zoals een gedichtje, een wens, een liedje of een gebed. Ook zal u worden uitgenodigd een voorbede te schrijven. Dit zal tijdens de voorbereiding worden besproken.

Doopkaars

U ontvangt desgewenst een doopkaars van de parochie. Deze kaars is gratis als u parochiebijdrage betaald, anders ontvangt u een rekening voor het doopsel, inclusief de kosten van de kaars. Wanneer je zelf een speciale doopkaars wilt aanschaffen, of wanneer er een doopkaars wordt geschonken, is dat uiteraard ook mogelijk. Vergeet dan niet zelf de doopkaars mee te nemen naar de doopplechtigheid.

Kosten

Het dopen van een kind is, evenals bij communie en vormsel, in onze parochie kosteloos wanneer u de minimum parochiebijdrage betaalt. Deze is dit jaar door het bisdom gesteld op € 160,00 per gezin per jaar. Een gift voor de parochie bij de doopviering is natuurlijk ook altijd welkom.

Volwassenendoop

Natuurlijk zijn er niet alleen kinderen die gedoopt worden. Regelmatig zijn er mensen die op latere leeftijd graag lid willen worden van de katholieke kerk en die nog gedoopt moeten worden. Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Individueel of samen met andere volwassenen volg je dan een ander, eigen traject. Voor informatie of aanmelding kunnen zij zich wenden tot pastoor van der Laer, jvdlaer@hmaria.nl

Doopuittreksel

Bij o.a. een huwelijk in de Rooms Katholieke kerk wordt een doopuittreksel gevraagd.

Bent u in de H. Lambertuskerk, H. Petruskerk of voormalige H. Hartkerk te Etten-Leur gedoopt dan kunt u een doopuittreksel aanvragen bij de teamassistente via het mailadres rian.lauwen@hmaria.nl .Bij de aanvraag is het van belang om naast uw persoonlijke gegevens ook doopdatum en doopkerk te vermelden.

Indien het huwelijk buiten Nederland gesloten wordt geldt een andere procedure. In een dergelijke situatie verzoeken wij u om ruim voor uw huwelijksdatum contact op te nemen met het pastoraal team via het mailadres pastoraalteam@hmaria.nl