Lezing van de dag

Lezingen van 9 june 2023

Eerste lezing

Lezing uit het boek Tobit 11,5-15a.

In die dagen zat Anna, de vrouw van Tobit, iedere dag langs de weg uit te kijken naar haar zoon.
Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’
Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Je vader zal beslist weer kunnen zien.
Doe de gal in zijn ogen, de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer kunnen zien.’
Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. ‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in vrede sterven.’
Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar buiten. Tobias kwam hem tegemoet.
met de gal van de vis en blies in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, terwijl hij hem bij de hand nam. Hij bracht het medicijn aan.
en trok met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg.
Tobit viel Tobias om de hals.
Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van mijn ogen.’ En hij dankte God:
‘God zij geprezen, geprezen is zijn grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen.
Moge zijn grote naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig en altijd.
Hij heeft me zwaar beproefd, maar nu kan ik mijn zoon Tobias weer zien.’

Psalm

Psalmen 146(145),2.6c-10.

De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
recht doet Hij aan de verdrukten.
Brood geeft Hij aan de hongerigen,
De gevangenen bevrijdt Hij.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer beschermt de vreemdelingen.

Wezen en weduwen steunt Hij,
maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 12,35-37.

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: 'Hoe kunnen de schriftge­leerden zeggen, dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd door de heilige Geest bewogen: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechter­hand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David Hem Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?' Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org