Lezing van de dag

Lezingen van maandag 27 mei 2024

Eerste lezing

Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 1,3-9.

Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartig­heid
deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstan­ding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan verganke­lijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij,
ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,
als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.

Psalm

Psalmen 111(110),1-2.5-6.9.10c.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,17-27.

In die tijd toen Jezus zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp
en vroeg: 'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwer­ven?'
Jezus ant­woordde: 'Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.
Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder.'
Hij gaf Hem ten antwoord: 'Dat alles heb ik onder­houden van mijn jeugd af.'
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: 'Een ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel. En kom dan terug om Mij te volgen.'
Dit woord ontstel­de hem en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: 'Hoe moeilijk is het
voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!'
De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei. Daarom herhaalde Jezus:
'Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan,
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.'
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: 'Wie kan dan nog gered worden?'
Jezus keek hen aan en zei: 'Dit ligt niet in de macht der mensen,
maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org