Eucharistie

De viering van de maaltijd van de Heer wordt vaak de viering van de eucharistie genoemd. De apostel Paulus en het evangelie van Lucas gebruiken in hun bericht over het laatste avondmaal het Griekse werkwoord eucharistein: dank zeggen. Eucharistie betekent dus dankzegging.

In de overlevering die Paulus doorgeeft in de Korintebrief staat: ‘dat de Heer Jezus (…) brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: Dit is mijn Lichaam voor u (…) zo ook na de maaltijd de beker’ (1 Kor. 11, 23-27). Bij Lucas (Lc. 22,19) wordt geschreven dat Jezus brood nam, een dankgebed uitsprak, het brak en het gaf met de woorden: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

In het grote dankgebed van de eucharistie danken wij God voor zijn heilsdaden, in het bijzonder voor de menswording van Gods Zoon, zijn leven te midden van de mensen, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.

Jezus hield met de apostelen in Jeruzalem het laatste avondmaal. Het jaarlijkse Joodse paasfeest was op komst: het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe’ (Joh. 13,1). Het Joodse paasfeest gedenkt de bevrijding van het volk uit de slavernij van Egypte. Zoals het volk van God in de tijd van Mozes aan de vooravond stond van de uittocht door de Rode Zee naar het beloofde land (Ex. 12-14), zo staat Jezus bij het avondmaal aan de vooravond van zijn tocht door de dood aan het kruis naar het leven, de overtocht naar zijn Vader. In de eucharistie gedenkt de Kerk Christus’ kruisdood en verrijzenis. ‘De eucharistie is bij uitstek het sacrament van het paasgeheim’ (paus Johannes Paulus II).

Jezus zegt: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’ (1 Kor. 11, 24). ‘Gedenken’ houdt niet in dat we in de eucharistie alleen met een herinnering bezig zijn uit het verleden. ‘Gedenken’ betekent dat we Christus opnieuw in ons midden ontmoeten en ontvangen, hier en nu. De kruisdood en opstanding van Christus hebben verlossing bewerkt. De verlossing door zijn overwinning op de dood -eens en voor altijd- wordt in de viering van de eucharistie voor ons in het heden geplaatst, present gesteld. In de viering van de eucharistie worden wij door Christus met elkaar verbonden en wordt de gemeenschap van de Kerk door Jezus zelf opgebouwd (communio).

In de eucharistie gedenkt de Kerk enerzijds het sterven van Christus aan het kruis: ‘de Heer gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe’. In de viering van de eucharistie wordt zo het kruisoffer van Christus present gesteld. Anderzijds is er sprake van maaltijd houden: ‘Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt’ (1 Kor. 11, 26). De gekruisigde en verrezen Heer is onze gastheer en tegelijkertijd ons voedsel. Daarom wordt in de eucharistie niet alleen gesproken van tafel (maaltijd), maar ook van altaar (offer). Door onze deelname aan de eucharistie worden wij verbonden met de opgestane Heer en krijgen wij deel aan zijn overwinning op de dood. Wij krijgen deel aan zijn leven. ‘In de eucharistie komt de Heer de mens tegemoet en is reisgezel van de mens’ (paus Benedictus XVI).

Eerste Heilige Communie

Als je je kind hebt laten dopen dan is hij/zij opgenomen in gemeenschap en heb je een belangrijke stap gezet om je kind een christelijke opvoeding te geven. De Eerste Heilige Communie is ook zo’n belangrijke stap. Het is het moment dat je kind voor het eerst mee doet aan de Eucharistie. De ‘Eerste Communie’ is de eerste volledige deelname aan de viering, waarbij de communicant voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mag ontvangen. Een voor hem/haar nieuwe manier om Jezus beter te leren kennen. In ons land zijn de meeste kinderen ongeveer zeven of acht jaar (groep 4), als ze in een feestelijke eucharistieviering voor de eerste keer het sacrament van de eucharistie ontvangen. Maar het gaat niet persé om de leeftijd. Belangrijker is dat een kind ver genoeg is in zijn/haar ontwikkeling, dat hij/zij kan aanvoelen dat het ene belangrijker is dan het andere en kan begrijpen dat sommige dingen heel speciaal zijn.

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment binnen de Katholieke kerk en het leven van uw kind. Op dit belangrijke moment worden de kinderen goed voorbereid. Deze voorbereiding is nodig om de Eerste Heilige Communie ook goed te kunnen beleven. Bovendien is deze voorbereiding een prachtig voorbeeld waar de geloofsgemeenschap je ondersteunt in de christelijke opvoeding. Net als alle andere dingen die in de parochie voor kinderen georganiseerd worden. Tijdens de voorbereiding leert je kind meer over Jezus, de Bijbel en het sacrament van de Eucharistie. We doen dit aan de hand van een leuk project. Ook zijn er een aantal speciale bijeenkomsten op zondagmorgen in het programma opgenomen. Daarbij worden – naast de kinderen – ook hun ouders betrokken.

Als je als ouders wilt dat je kind wordt opgenomen in de gemeenschap, dan moet de gemeenschap ook de gelegenheid krijgen om je kind te leren kennen. En als je wilt dat de gemeenschap je helpt om je kind een christelijke opvoeding te geven, dan moet je er wel voor open staan om de mogelijkheden die de kerk biedt zo af en toe eens aan te grijpen. Ook in onze parochie wordt er voor kinderen en voor ouders regelmatig iets georganiseerd. Deelname aan deze activiteiten versterkt je om de christelijke waarden aan je kind aangeleerd te krijgen. Ook het regelmatig bezoeken van de vieringen helpt je kind om vertrouwd te raken met Gods liefde.

Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen heeft Jezus een opdracht gegeven: ‘Blijft dit doen om mij te gedenken’. Het is een oproep die nog steeds geldt. In het vieren van de eucharistie wordt hieraan voldaan. Maar Jezus wil ons tegelijkertijd ertoe aanzetten in ons dagelijks leven uit te delen wat we in de eucharistie ontvangen: de liefde van Christus.

Voor meer informatie kun je mailen naar: mariëlla.bossers@hmaria.nl of naar onze teamassistente rian.lauwen@hmaria.nl

Inschrijven voor de Eerste H.Communie

Inschrijven voor 2025 is mogelijk vanaf 1 september 2024

( Schrijf u hier in.)