Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament waarin we vragen om genezing en om de kracht om de kwetsbaarheid van het leven met gelovig vertrouwen te kunnen dragen. Dat wordt overal in het Evangelie zichtbaar waar Jezus naar zieken toe gaat, hen de handen oplegt en hen geneest. De leerlingen van Jezus worden door Hem op weg gezonden om te doen wat Hij hen heeft voorgedaan: de zieken de handen opleggen en hen zalven met olie.

De apostel Jacobus spoort zieken aan om de ziekenzalving te vragen. Hij zegt: “Is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de priesters van de gemeente te roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan zal het hem vergeven worden.” (Jacobus 5.13-16)

In de ziekenzalving raakt Christus in kracht van de heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige bijstand. De Heer neemt de zieke als het ware bij de hand en geeft de genade van troost, van vrede en bemoediging. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg.

Als de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand die op het punt staat het aardse leven te verlaten dan werd de zalving ook nog wel ‘het sacrament van de stervenden’ genoemd. De laatste zalving die het einde van een mensenleven op aarde markeert helpt om je leven te durven toevertrouwen aan God. Overgave aan God als voorbereiding op de ontmoeting met God na dit leven.

De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”.

Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer bij het ouder worden de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden.

De ziekenzalving bestaat o.a. uit Schriftlezing en gebed. Daarna volgt de handoplegging door de priester op het hoofd van de zieke. Dan zalft de priester met heilige olie het voorhoofd en de handen van de zieke, terwijl hij een gebed uitspreekt. De zieke kan daarna, indien mogelijk en gewenst, ook de heilige communie ontvangen.

Enkele malen per jaar vindt er een gemeenschappelijke ziekenzalving in onze parochie plaats. Tijdens een eucharistieviering in één van onze kerken ontvangen op dat moment meerdere mensen het sacrament. Veel ouderen maken hier graag gebruik van. Ook omdat helaas niet meer altijd de garantie kan worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven.

U kunt zich dan tevoren hiervoor aanmelden bij onze teamassistente Rian Lauwen.

Voor een persoonlijke ziekenzalving kunt u een afspraak maken met pastoor van der Laer. Indien er geen priester beschikbaar is, kunt u ook de ziekenzegen ontvangen. Daarvoor kunt u zich wenden tot onze teamassistente Rian Lauwen (rian.lauwen@hmaria.nl) of u kunt in spoedgevallen bellen met 0650561813. De pastores raden u aan, de vraag om de zalving of ziekenzegen niet uit te stellen tot het laatste moment. De zieke of oudere kan de kracht van de zalving dan nog bewust ervaren en er mogelijk steun aan hebben in de periode er na.

Bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis doet u in eerste instantie een beroep op de geestelijk verzorger(s) aldaar.