Dopen bij de Heilige Mariaparochie

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder(s) wil je je kind alle goeds meegeven, datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit straks kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder(s) kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus Christus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Het heilig doopsel is het eerste van de zeven sacramenten van de Rooms-katholieke Kerk dat je kunt ontvangen. Pas daarna kun je andere sacramenten ontvangen. Met het Doopsel begint een christen een nieuw leven, een leven verbonden met Christus. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook wel het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. Je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Met het Doopsel word je lid van de Kerk.

Aanmelding voor dopen bij de Heilige Mariaparochie in Etten-Leur

Wanneer u uw zoon of dochter wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden via de website of bij onze team-assistente, Rian Lauwen, rian.lauwen@hmaria.nl. U kunt ook inschrijven middels onderstaand aanmeldingsformulier. Pas na binnenkomst van het aanmeldingsformulier is de aanmelding definitief. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor de voorbereidingsavond.

Gemeenschappelijke voorbereiding

Aan de doopplechtigheid gaat een voorbereiding vooraf. Deze doopvoorbereiding vindt plaats tijdens een bijeenkomst bestaande uit twee gedeelten: een catechetisch deel over de betekenis van het doopsel en na een korte pauze een liturgisch deel over de doopviering. Je maakt op deze avond kennis met andere ouders en praat met elkaar door over vragen als: Wat is de betekenis van het Doopsel? Wat betekent het geloof voor mij en waarom vind ik/ vinden wij het belangrijk dat ons kind gedoopt wordt? Als je je kind laat dopen, betekent dit dat je je kind op de weg van- en naar God zet. Hoe ga je daar als ouders mee om? Hoe maak je dat zichtbaar? Uitwisseling van eigen geloofs-ervaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan daarbij centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over de rituelen bij het sacrament van het doopsel.

De voorbereidingsbijeenkomst vindt in principe plaats op de 2e donderdagavond van de maand, die voorafgaat aan de maand waarin het doopsel wordt toegediend. Alle (doop)ouders van die maand worden uitgenodigd om 19.30 uur op de pastorie naast de Petruskerk of in het parochiekantoor bij de Lambertuskerk. Wij verwachten van u dat u aan deze voorbereiding deelneemt. Het is zeer gewenst dat beide ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Ook de peetouders van de dopeling zijn welkom. In het onderstaande overzicht zie je wanneer die bijeenkomsten zijn. Het doopsel kan dus pas in de daaropvolgende maand na de voorbereiding toegediend worden en indien de ouders aan deze voorbereiding hebben deelgenomen.

Data voorbereidingsbijeenkomsten in de eerste helft van  2022  :

20 januari           21 april                                  

17 februari         19 mei                       

17 maart                             

 

Samen of individueel dopen?

In onze parochie wordt de voorkeur gegeven aan het dopen van één kind tijdens de reguliere Eucharistievieringen op de zondagmorgen. Immers, dan is de gemeenschap van de kerk bijeen. Bij meerdere dopelingen worden er maximaal drie kinderen gemeenschappelijk gedoopt tijdens een doopviering op zondagmiddag 13.00 uur. Zijn er voor die maand meer aanmeldingen dan geldt de volgorde van binnenkomst van de aanmelding en wordt de doop van meer dopelingen in overleg met de ouders doorgeschoven naar een volgende maand. Dopen vindt in principe plaats op de eerste zondag van de maand, tenzij er op die zondag een kerkelijk hoogfeest (Pasen, Kerstmis, Pinksteren, etc.) wordt gevierd; dan verschuift het naar de tweede zondag van die maand. De doopviering vindt om de andere maand plaats in de H. Petruskerk en de H. Lambertuskerk, beide behorende tot de H. Mariaparochie.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Bij een Heilig Doopsel moet minimaal één peter of meter aanwezig zijn, die

a. minimaal 16 jaar oud is,

b. niet één van de ouders van de dopeling is,

c. in de Rooms-Katholieke Kerk gedoopt is en

d. ook het Sacrament van het heilig Vormsel heeft ontvangen.

 Als sprake is van twee peetouders dan betreft dit altijd een peter èn een meter (en niet twee ‘peters’ of twee ‘meters’). Een niet-katholieke (maar wel gedoopte) peetouder is mogelijk, maar treedt dan op als doopgetuige (naast een peter of een meter).

Een standaard of eigen doopboekje?

De parochie maakt zoveel mogelijk gebruik van een standaard doopboekje. Dat betekent niet dat de doopviering ‘onpersoonlijk’ is. Natuurlijk is het in overleg mogelijk daar eventueel een persoonlijk element aan toe te voegen, zoals een gedichtje, een wens, een liedje of een gebed. Dit zal tijdens de voorbereiding worden besproken.

Doopkaars

U ontvangt desgewenst een doopkaars van de parochie. Deze kaars is gratis als u parochiebijdrage betaald, anders ontvangt u een rekening voor het doopsel, inclusief de kosten van de kaars. Wanneer je zelf een speciale doopkaars wilt aanschaffen, of wanneer er een doopkaars wordt geschonken, is dat uiteraard ook mogelijk. Vergeet dan niet zelf de doopkaars mee te nemen naar de doopplechtigheid. 

Kosten

Aan het dopen van een kind zijn in onze parochie in beginsel geen kosten verbonden. Dopen is - evenals communie en vormsel – in principe kosteloos wanneer u de minimum parochiebijdrage betaalt. Deze is dit jaar door het bisdom gesteld op € 142,00 per gezin per jaar. Een gift voor de parochie bij de doopviering is natuurlijk altijd welkom.

Volwassenendoop

Natuurlijk zijn er niet alleen kinderen die gedoopt worden. Regelmatig zijn er mensen die op latere leeftijd graag lid willen worden van de katholieke kerk en die nog gedoopt moeten worden. Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Individueel of samen met andere volwassenen volg je dan een ander, eigen traject. Voor informatie of aanmelding kunnen zij zich wenden tot pastoor van der Laer, jvdlaer@hmaria.nl

Zie ook: www.bewustkatholiek.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=cXeSTiZPHGA&feature=youtu.be

 

Doopuittreksel

Bij bv. een huwelijk in de Rooms Katholieke kerk wordt een doopuittreksel gevraagd. Bent u in de H. Lambertuskerk of H. Petruskerk te Etten-Leur gedoopt, dan kunt u een uittreksel via onderstaande link aanvragen. 

Aanvraag Doopuittreksel

Formulier Aanmelden / Informatie dopen

* Deze velden zijn verplicht
Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385